AKTUALITY

Pozvánka na mši sv. do kaple sv. Kříže v Křimicích

Publikováno 04.09.2020


Pozvánka na mši sv. ku příležitosti svátku Narození Panny Marie

Publikováno 31.08.2020


Pozvánka na mši k příležitosti 25 let kněžské služby P. Bibka

Publikováno 24.08.2020


Nedělní mše sv. s koncelebrací P. Jaroslava Kučery

Publikováno 24.08.2020


V neděli 23.08.2020 koncelebroval mši sv. P. Jaroslav Kučera, vejprnický rodák, který momentálně působí ve farnosti u kostela sv. Václava Kladno – Rozdělov. 

Mše svatá o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vojtěcha

Publikováno 10.08.2020

V sobotu 15.08.2020 v 9:00 se koná mše svatá u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích.

Poutní mše o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Kyjovské kapli

Publikováno 28.07.2020

V neděli 16.08.2020 Vás srdečně zveme na poutní mši svatou do Kyjovské kaple v Plzni - Radčicích. Tato mše se mimořádně koná místo tradiční 2. neděle v měsíci.

Poutní mše svatá v kapli sv. Anny ve Vochově

Publikováno 28.07.2020


V neděli 26.7.2020 se konala poutní mše svatá v kapli sv. Anny ve Vochově. Součástí této mše bylo žehnání nového kříže. Kříž vyhotovil Okrašlovací spolek Vochov.

Nedělní mše s P. Jaroslavem Lobkowiczem

Publikováno 28.07.2020


V neděli 26.7.2020 koncelebroval P. Jaroslav Lobkowicz mši svatou ve Vejprnickém kostele sv. Vojtěcha. P. Jaroslav je synem pana Jaroslava Lobkowicze z Křimic. Před léty měl ve Vejprnicích primiční mši svatou. V současné době působí v Paříži. Další fotky jsou umístěny v naší galerii.

Vzácná návštěva z Ostravsko-opavské diecéze

Publikováno 20.07.2020

V neděli 19.07.2020 celebroval mši svatou ve Vejprnicích ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem.

Mše svatá

Publikováno 29.6.2020

Ve čtvrtek 02.07.2020 v 18:00 hodin Vás zveme na mši svatou do kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Před mší je možné přijmout svátost smíření.

Slavnost Těla a Krve Páně

Publikováno 10.6.2020

Ve čtvrtek 11.6.2020 v 18:00 hod. se koná v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích mše svatá u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně.

Mše svatá v Kyjovské kapli

Publikováno 9.6.2020

V neděli 14.6.2020 od 15:00 Vás srdečně zveme na mši svatou v Kyjovské kapli.

Program Noci kostelů 12. června 2020 v naší farnosti

Publikováno 8.6.2020


Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha

18:00 - 22:00 Otevření kostela

18:15 - 18:30 Meala acoustic trio

18:30 - 18:45 Sbor Musica Amica

18:45 - 19:00 Zahájení Noci kostelů a úvodní slovo P. Igora

19:00 - 19:10 Zvonění zvonů

19:15 - 19:35 Krátké hudební zastavení - Marie Nocarová (zpěv), Jaroslav Schaffer (klavír)

20:15 - 21:00 Lovecké trio - Lovecká chrámová hudba

21:00 - 22:00 Volná prohlídka kostela, večerní osvětlení, ztišení, varhanní hudba

21:55 - 22:00 Požehnání obci, uzavření kostela


Plzeň - Malesice, kostel sv. Jiří

18:00 - 21:00 Otevření kostela

18:15 - 18:30 Zahájení Noci kostelů a úvodní slovo P. Igora

18:30 - 19:15 Lovecké trio - Lovecká chrámová hudba

19:30 - 20:30 Volná prohlídka kostela, večerní osvětlení, ztišení, varhanní hudba

20:30 - 20:50 Krátké hudební zastavení - Marie Nocarová (zpěv), Jaroslav Schaffer (klavír)

20:55 - 21:00 Požehnání obci, uzavření kostela


Noc kostelů

Publikováno 27.5.2020


Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 12. června. Na TV Noe bude možné sledovat od 21:30 živý přenos z Plzeňské diecéze s biskupem Tomášem Holubem a Ivanou Čamkovou v pořadu Noc kostelů bez kostelů. Více informací o Noci kostelů naleznete na internetových stránkách: www.nockostelu.cz.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Publikováno 22.5.2020

Ve čtvrtek 21.5.2020 v 18:00 hodin se konala v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích mše svatá u příležitosti Slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. ke 100. výročí narození Jana Pavla II.

Publikováno 22.5.2020

V Kyjovské kapli proběhla dne 17.5.2020 ve 23:00 mše svatá ke 100. výročí narození Jana Pavla II.

Zde je odkaz na foto v naší galerii.

Poutní mše svatá u Kyjovské kapličky

Publikováno: 11.5.2020, foto: Jiří Strašek


V neděli 10.5.2020 se konala poutní mše svatá u kapličky Panny Marie Pomocné.

Při této příležitosti požehnal plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub nový zvon.


Pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

Publikováno: 25.4.2020

Od 24. 4. 2020 je z rozhodnutí vlády ČR možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob (mimo osobu celebranta), a to za následujících podmínek:

Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR
 • V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
 • Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
 • Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 • Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužby zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi
 • Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 • Pro fyzickou účast na bohoslužbách bude věřícím nabídnut rezervační systém, vždy platný na jeden týden s možností rezervace telefonicky či internetově dle rozhodnutí duchovního správce. Je zodpovědností duchovního správce stanovit pro rezervaci  konkrétní čas (např.  pátek a sobota od 14 do 16 hodin). Pro každého věřícího je možné si zarezervovat pouze 1 bohoslužbu za týden.
 • Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
 • Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
 • Duchovní správci oznámí věřícím všemi dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne.
 • Účast věřících na bohoslužbě je možná pouze na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela. Je třeba vybrat pro kontrolu zodpovědnou osobu, která bude schopná taktně ale důsledně odmítnout vstup nezaregistrovaným věřícím.
 • V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při dodržení 2metrové vzdálenosti. (Označovat místa je možno pouze v každé druhé lavici).
 • Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. Jen ve výjimečných případech spojených s nepřekonatelnou výhradou svědomí přijímajícího může duchovní správce podat Eucharistii věřícímu na jeho výslovnou žádost do úst, a to po skončení bohoslužby.
 • Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických pravidel stanovených vládou. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.
 • Pro menší a rodinná společenství věřících může duchovní správce dohodnout jejich účast na bohoslužbě bez rezervace, a to na základě osobní komunikace.
 • Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK, viz výše body 1–12.
 • V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.
Zdroj: www.bip.cz


Kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích o Velikonocích

Menší zvon v kostele sv. VojtěchaO Velikonocích bude kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích otevřený k modlitbě na Velký pátek od 16 do 18 hodin a v neděli od 8 do 9 hodin.

Taktéž se připojujeme k výzvě Plzeňského biskupství ke společnému zvonění na Zelený čtvrtek v 19:30 hodin, kdy zvony zazní naposledy. Lidově se říká, že odletí do Říma, aby se v noci na neděli (v sobotu ve 20:00 hodin) znovu rozezněly a připomněly všem zmrtvýchvstání našeho spasitele Ježíše Krista. Další zvonění bude následovat v neděli v 8:00 hodin.


Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
 
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
 
Z celého srdce Vám žehnáme
 
Čeští a moravští biskupové


Slovo arcibiskupa Jana Graubnera ke krizovému opatření Vlády ČR

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký speciální modlitbu: 
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
 
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
 
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.   

Převzato z www.cirkev.cz


Aktuální katolické bohoslužby

Vejprnice - kostel sv. Vojtěcha - neděle v 8:00 hod a každý 1. čtvrtek v měsíci v 18:00 hod.

Malesice - kostel sv. Jiří - každá lichá neděle v 15:15 hod.

Kyjovská kaple - každá 2. neděle v měsíci (květen - říjen) v 15:00 hod.

Zde můžete sledovat aktuální katolické bohoslužby vysílané z různých farností.

Naděje je vzduch, který křesťan dýchá

„Křesťanská naděje je jako kotva hozená k břehu,“ kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Povzbudil k životu napjatému vstříc setkání s Pánem; jinak se křesťanský život zkazí jako stojatá voda.

„Proto je naděje ctností, která je neviditelná. Působí zdola, umožňuje nám zdola, abychom šli a viděli. Není snadné žít v naději, ale řekl bych, že by měla být vzduchem, který křesťan dýchá, vzduchem naděje. Jinak nebude moci putovat, nebude moci jít dál, protože nebude vědět kam jít. Naděje, a to je jisté, nám dává bezpečí, naděje nikdy neklame. Pokud doufáš, nebudeš podveden. Je třeba otevřít se Pánovu příslibu, natahovat se k tomuto příslibu, ale s vědomím, že Duch je tím, kdo v nás působí. Kéž nám všem Pán daruje tuto milost žít v napětí, nikoli však nervovém, nýbrž v napětí skrze Ducha svatého, který nás vrhá k druhému břehu a drží v naději.“

Biskup Tomáš vydal o 4. neděli postní pastýřský list

4. neděle postní nese pojmenování Laetare - Radostná. Plzeňský biskup u této příležitosti vydal svůj pastýřský list, kterým reaguje na současnou náročnou situaci. Text v PDF formátu je zde: 

Mimořádný_pastýřský_list.pdf

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze. Slovo na 3. neděli postní (15. března 2020).


Převzato z webu www.cirkev.cz

Zvony pro ochranu a naději

Větší zvon v kostele sv. VojtěchaPřipojili jsme se k iniciativě plzeňského biskupství, podstatou které bylo nechat 10 minut zvonit zvony na kostele a zároveň se v tu dobu v (zavřeném) kostele kněz modlil za celou farnost a města či obce na území farnosti. Tou dobou se farníci ze svých domovů také modlili se za všechny obyvatele, za nemocné, za lékaře, za vysvobození ze strachu, za pokoj a bezpečí…


Další informace k současné situaci

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .