Kostel Narození Panny Marie v Křimicích (Hornička)

Venkovský barokní kostelík od významného pražského architekta

Původně středověká víska Křimice, dnes součást městské části Plzeň 5, měla vlastní modlitebnu již koncem 14. století. Kapli zde nechal před svým odjezdem do Svaté země v roce 1385 postavit zdejší zámožný měšťan Martin Bláha Nussl, syn Pertolda Nussla, vlastníka křimické tvrze. Na mnoho let poté zprávy o kapli mizí a znovu se o ní dovídáme až počátkem 17. století. Tehdejší majitel panství Jan Strojetický zde v roce 1646 zřizuje kapli v konzervativním duchu slohu pozdní renesance.

Další majitel Křimic, zemský soudce František Václav Vrtba, byl dobrým hospodářem. Křimické panství zveleboval a v roce 1732 provedl rozsáhlou přestavbu tvrze v zámek s bohatou výzdobou sochařskou a malířskou. Přestavěl a rozšířil také tento kostelík na Horničce s renesančním oltářem z roku 1610, a to dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky v letech 1713-1714. Staré kněžiště kaple se stalo sakristií a loď byla upravena na kněžiště. Kaňka rozšířil kostel i o novou loď. Lobkowiczové, kteří získali Křimice v roce 1830, upravili v roce 1846 podzemní prostory svatostánku na pohřební kryptu šlechtického rodu. Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 2008, kdy zemřela kněžna Gabriella z Lobkowicz. Nad vstupem do hrobky stojí text: „POPEL JSEM BYL, POPEL JSEM, POPEL I BUDU“. Tento nápis je heslem rodu Lobkowiczů, který jako jediný český šlechtický rod má své heslo v češtině.

Kostel je jednolodní s pětibokou sakristií v ose kostela. Západní průčelí s empirovou hranolovou věží z roku 1846 obsahuje schodiště do krypty, kde odpočívají zesnulí členové rodiny Lobkowiczů. V průběhu přestavby byl celý kostel podbourán a byla sem vestavěna hrobka. Kolem kostela býval hřbitov s dosud zachovanou zdí na ornamentálním čtyřlistém půdorysu, který byl zrušen po zřízení nového hřbitova. Před průčelím kostela stál hrobnický domek, zdemolovaný v 70. letech 20. století. Na hřbitovní zdi stály kamenné sochy sv. Jana a sv. Pavla, sv. Notburgy a sv. Izidora od Lazara Videmanna z 30. let 18. století. Dnes jsou sochy v žalostném stavu uloženy uvnitř kostela.

Interiér je plochostropý a bohatě barokně i renesančně vyzdobený. Z vnitřního vybavení vyniká raně barokní hlavní oltář Panny Marie z 20. let 18. století a zejména renesanční boční oltář Ukřižování Páně s výmalbami apoštolů z roku 1610, na němž je dedikační nápis o zřízení oltáře robotníky Bartolomějem Králem a Janem Krčmářem.

Na začátku 90. let 20. století byl kostel opraven na náklady Ing. Jaroslava Lobkowicze. V roce 2016 byly instalovány nové okapy za finanční podpory MO Plzeň 5 – Křimice a sponzorských darů místních podnikatelů.

Zdroj: umo5.plzen.eu

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti